ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร
E-service


-:- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แจ่ม 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
-:- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่9) 
-:- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่8) 
-:-  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7) 
-:- ประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
-:- ประกาศให้ประชาชนที่รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับเทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
-:- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6)และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 
-:-  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6) 
-:- ประกาศ ขยายระยะการดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 
นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนสถานประกอบการร้านช่างแม้วรวมเหล็ก กรณีส่งเสียงดังในยามวิกาล
เทศบาลตำบลแม่แจ่มจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต และช่องทางการท้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565
นายอัฐ สมยศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตก่อนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
นายอัฐ สมยศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลแม่แจ่มลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าและร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในอำเภอแม่แจ่ม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 160 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- โครงการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- รายงานผลการพิจารณาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- บันทึกข้อความ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- บันทึกข้อความ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัทต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขยนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวและที่พัก

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
1,249
ปีนี้
5,844
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
21,228
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 9 42 835 1,249 5,844 12,820 21,228 44.192.25.113