ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


1
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมถวายเทียนพรรษา,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมลงนามกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
12 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดกิจกรรมธรรมะบำบัดให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม บูรณาการกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดกิจกรรมธรรมะบำบัดให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

07 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลแม่แจ่ม พร้อมคณะครูได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัวประจำปี 2565 ให้แก่เด็กโรงเรียนอนุบาลแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
 
โรงเรียนอนุบาลแม่แจ่ม พร้อมคณะครูได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัวประจำปี 2565 ให้แก่เด็กโรงเรียนอนุบาลแม่แจ่มทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเคารพกติกาและการออกกำลังกาย
29 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
 
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนางสาวจุไลภรณ์ วิเศษคุณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แจ่มเป็นตัวแทน เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องเรียนสีเขียว smart green learning room โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
28 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ประเมินที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับเป้าหมายดังกล่าว,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
 
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม คณะผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ประเมินที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับเป้าหมายดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเหมาะสม ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลแม่แจ่มและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
28 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีประชาชนร้องเรียนเกิดปัญหารางระบายน้ำของร้านหมูอินเตอร์ ทำให้เกิดน้ำไหลซึมและส่งกลิ่นเหม็น ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนายเอกราช ร่มโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่มและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีประชาชนร้องเรียนเกิดปัญหารางระบายน้ำของร้านหมูอินเตอร์ ทำให้เกิดน้ำไหลซึมและส่งกลิ่นเหม็น เบื้องต้นทางเทศบาลได้แจ้งปัญหาและแนะนำแนวทางการแก้ไขให้แก่ทางร้านรับทราบ และจะมีการแก้ไขในลำดับต่อไป
27 มิถุนายน 2565

เทศบาลแม่แจ่มลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลแม่แจ่มลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม โดยมีตารางการฉีดพ่นหมอกควันดังนี้

- วันที่ 13 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 18 บ้านเจียง-ป่าฝาง
- วันที่ 14 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง
- วันที่ 15 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ
- วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน

???? วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก????

1. ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย
- ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
- ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ
*ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
- ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
- เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ*ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย

ที่มา : คู่มือรู้ทันโรคและภัยสุขภาพสำหรับประชาชน โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

13 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
03 มิถุนายน 2565

นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
11 เมษายน 2565

ตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนสถานประกอบการร้านช่างแม้วรวมเหล็ก กรณีส่งเสียงดังในยามวิกาล,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่มและผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนสถานประกอบการร้านช่างแม้วรวมเหล็ก กรณีส่งเสียงดังในยามวิกาล คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จขอให้ดำเนินการแก้ไขเหตุรำคาญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
1. ดำเนินการทำงานในช่วงระยะเวลา 08.00 – 17.30 น. เท่านั้น
2. งดดื่มสุราส่งเสียงดังในยามวิกาล
3. ให้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ดูแลความสะอาดและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

07 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่มจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต และช่องทางการท้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
23 มีนาคม 2565

นายอัฐ สมยศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตก่อนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
18 มีนาคม 2565

  นายอัฐ สมยศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
18 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่มลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าและร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในอำเภอแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2565
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าและร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในอำเภอแม่แจ่ม ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่แจ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

03 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (70 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
3,469
ปีนี้
21,664
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
37,048
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 5 45 161 3,469 21,664 12,820 37,048 44.197.198.214