ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 60 พรรษา สภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ และ อสม.ในเขตพื้นที่

14 ตุลาคม 2564

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมปลูกต้นไม้  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 4 (บ้านเกาะ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 4 (บ้านเกาะ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

10 ตุลาคม 2564

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ​เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำบลแม่แจ่มที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ​เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564

04 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และโรงเรียนอนุบาลแม่แจ่ม เข้ารับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และโรงเรียนอนุบาลแม่แจ่ม เข้ารับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ

01 ตุลาคม 2564

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม นายอัฐ สมยศ มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม นายอัฐ สมยศ มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม โดยเด็กและเยาวชนได้ทำความสะอาดวัดและศาลาประชาคม ในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

01 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำแม่แจ่ม ดำเนินการล้างรางน้ำและถนน เนื่องจากฝนตกหนักทำไห้ดินโคลนไหลทบถมทางเดินน้ำและถนน,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำแม่แจ่ม ดำเนินการล้างรางน้ำและถนน เนื่องจากฝนตกหนักทำไห้ดินโคลนไหลทบถมทางเดินน้ำและถนน

29 กันยายน 2564

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน 2564

เทศบาลตำแม่แจ่ม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนหลังน้ำลด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำแม่แจ่ม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนหลังน้ำลด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

28 กันยายน 2564

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดบุปผมรามและศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดบุปผมรามและศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

26 กันยายน 2564

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดช่างเคิ่งและศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดช่างเคิ่งและศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

24 กันยายน 2564

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม มอบหมาย รองเอกราช ร่มโพธิ์ รองนายก พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และ นายชวลิต ล่ำสัน ผญบ หมู่ที่ 12 ช่างเคิ่งบน เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ส่งมอบ ปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อผู้สูงอายุบ้านช่างเติ่งบน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

23 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่แจ่มจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มบริการแก่ประชาชนในเขตบริการ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เทศบาลตำบลแม่แจ่มจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 800 โดส บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม จำนวน 400 คน โดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เข็มแรก ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เข็มที่ 2 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 60 พรรษา สภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ และ อสม.ในเขตพื้นที่

22 กันยายน 2564

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดกู่และศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดกู่และศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

19 กันยายน 2564

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดเจียงและศาลาประชาคม หมู่ที่ 18 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาวัดเจียงและศาลาประชาคม หมู่ที่ 18 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

17 กันยายน 2564

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

16 กันยายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (37 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
1,475
ปีนี้
9,081
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
11,645
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 17 40 1,031 1,475 9,081 2,564 11,645 3.238.232.88