ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร18 มี.ค. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2564
4คู่มือการรับชำระภาษี24 มิ.ย. 2564
5คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ24 มิ.ย. 2564
6คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์24 มิ.ย. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 มิ.ย. 2564
8คู่มือทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
9คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2564
10คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่24 มิ.ย. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
12แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ24 มิ.ย. 2564
13คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งานก่อสร้าง)24 มิ.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
1,249
ปีนี้
5,844
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
21,228
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 4 42 835 1,249 5,844 12,820 21,228 44.192.25.113