ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 มิ.ย. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 มิ.ย. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2564
5คู่มือการรับชำระภาษี24 มิ.ย. 2564
6คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ24 มิ.ย. 2564
7คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์24 มิ.ย. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 มิ.ย. 2564
9คู่มือทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
10คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2564
11คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่24 มิ.ย. 2564
12คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
13แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ24 มิ.ย. 2564
14คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งานก่อสร้าง)24 มิ.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
1,475
ปีนี้
9,081
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
11,645
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 12 40 1,031 1,475 9,081 2,564 11,645 3.238.232.88